Ordensreglement for Hestestalds-karréens gårdanlæg
  
1. Hunde og katte skal føres i snor og må ikke luftes eller opholde sig i gårdanlægget.
  
2. Fodring af fugle, hunde og katte ved nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
    Fodring af fugle kan ske på de af Gårdlauget udviste foderpladser.  

3. Cykel- og knallertkørsel, dog undtaget barne-cykling, er ikke tilladt.  

4. Henstilling af cykler, knallerter, barnevogne m.v. skal ske på de dertil indrettede/anviste steder.  

5. Al færdsel i de beplantede områder (dog undtaget græsområderne), afbrydning af grene og buske er ikke tilladt.  

6. Boldspil (fodbold, håndbold, hockey el. lign.) er kun tilladt på de dertil indrettede steder. Undtaget er små børns leg med bolde.  

7. Legetøj, private effekter, værktøj o. lign. må ikke efterlades i anlægget.  

8. Al husholdningsaffald skal anbringes i de opstillede containere. Henkastning af affald er ikke tilladt. Fjernelse af storskrald hører under
    den enkelte ejendom.  

9. Samtlige adgangsveje til anlægget skal holdes låst. For låge fra gaden til parkerings- og opholdsareal ved Eskildsgade 19 gælder dette 
    dog ikke i dagtimerne på hverdage.  

10. Brug af transistor-radio og lignende støjende underholdning i øvrigt må ikke være til gene for øvrige brugere.  

11. Anlægget er privat og personer, der ikke er bosat eller arbejder i karréens ejendomme, har ikke adgang hertil, med mindre det drejer
     sig om private gæster eller personer, der i øvrigt i lovligt ærinde benytter anlægget, herunder som sædvanlig adgangsvej til baghuse m.v.  

12. Ved ødelæggelse eller hærværk står skadevolderen til ansvar.  

13. Enhver ændring af gårdanlæggets design, beplantning, farvevalg m.m. skal godkendes af gårdlaugets bestyrelse.  

14. Anlæggets brugere er pligtige at efterkomme enhver anvisning fra Gårdlauget.  

15. I henhold til servitut-bestemmelserne må biler ikke parkeres i anlægget. Undtaget er en del af matr. Nr. 300,
     Gasværksvej 16/Eskildsgade 19.  

16. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilket matrikelnummer overtrædelsen sker, som
     overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement, og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i 
     overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med den enkelte
     andelsboligforening/ejerforenings vedtægter.
 
Indenfor de enkelte nærområder kan der af Gårdlaugets bestyrelse dispenseres fra ovennævnte regler, såfremt det ønskes af beboerne i nærområdet. Med hensyn til punkt 1 kan der kun dispenseres for så vidt angår mulighed for luftning og ophold. Der kan ikke dispenseres fra kravet om, at hunde og katte altid skal føres i snor.  
   -----------------  
Således vedtaget på generalforsamling i Hestestalds-karréens Gårdlaug den 29. april 2003.
Hestestaldskarreen